Activitățile proiectuluiActivitatea 1.1 Dezvoltarea unor instrumente specifice de management pentru managementul instituțional în probațiune


Activități desfășurate: 


- au fost elaborate 4 documente strategice (Strategia de dezvoltare a sistemului de probațiune, Planul de acțiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare,  Strategia de selecție și recrutare a personalului, Procedura privind coordonarea serviciilor de probațiune)


Activitatea 2.1 Dezvoltarea unui set de standarde de lucru și a procedurii aferente de evaluare a implementării, pentru îmbunătățirea funcționării sistemului de probațiune


Activități desfășurate: 


- au fost elaborate standardele de lucru în probațiune și procedura de evaluare a acestora;


- au fost derulate cele 4 sesiuni de formare a personalului de probațiune cu privire la standardele de lucru în probațiune și procedura de evaluare a acestora


Activitatea 2.2 Dezvoltarea unor standarde ocupaționale pentru personalul de probațiune și formarea de formatori


Activități desfășurate:


-  au fost elaborate și aprobate de ANC Standardele ocupaționale pentru educație și formare aferente celor două ocupații (consilier de probațiune și inspector de probațiune), Planul și programa de formare (care conține criterii pentru recrutare și formare, evaluare și promovare);


- au fost pregătiți 15 formatori pentru sistemul de probațiune autorizați de ANC


Activitatea 2.3 Dezvoltarea unei proceduri de lucru bazată pe principiul managementului de caz


Activități desfășurate:


- a fost elaborata procedura de lucru în probațiune bazată pe principiile managementului de caz;


- au fost diseminate aproximativ 1500 materiale informative, în format electronic, privind procedura de lucru către personalul de probațiune și alți parteneri relevanți;


- au fost derulate cele 8 sesiuni de formare a personalului de probațiune și alți parteneri relevanți cu privire la procedura managementului de caz


Activitatea 2.4 Crearea unui program de tip „Alegerea mea” alternativ închisorii, adaptat particularităților sistemului românesc de probațiune și beneficiarilor săi


Activități desfășurate:


- a fost elaborat, pilotat și finalizat programul de tip „Alegerea mea”adresat persoanelor consumatoare de alcool/ drog aflate în surpavegherea serviciilor de probațiune;


- a fost elaborat ghidul de aplicare a programului și manualul de formare a formatorilor;


- au fost organizate 4 sesiuni de formare a personalului din sistemul de probațiune (102 persoane) în vederea aplicării progamului de tip „Alegerea mea”;


- au fost tipărite și diseminate 300 de exemplare ale ghidului de aplicare a programului de tip „Alegerea mea”;


- au fost tipărite și diseminate 2000 de pliante de prezentare a programului


Activitatea 2.5 Stabilirea unui sistem de evaluare, monitorizare și măsurare a rezultatelor pentru reabilitarea și reintegrarea infractorilor


Activități desfășurate:


- a fost elaborat sistemul de evaluare, monitorizare și măsurare a rezultatelor cu privire la reabilitarea și reintegrarea persoanelor care au săvârșit infracțiuni pe baza analizeia 35 de interviuri cu persoane care s-au aflat în supravegherea serviciilor de probațiune și au finalizat perioada de supraveghre, precum și a datelor colectate din serviciile de probațiune;


- au fost elaborate 3 documente: un raport științific de cercetare, un ghid practic adresat consilierilor de probațiune, un raport  de cercetare pentru partenerii relevanți ai sistemului de probațiune;


- a fost tipărită și diseminată, în 1750 exemplare, publicația Evaluarea, monitorizarea și măsurarea rezultatelor privind reabilitarea și reintegrarea persoanelor care au comis infracțiuni care cuprinde cele 3 documente precizate anterior


Activitatea 2.6 Dezvoltarea unui program de educație civică pentru a fi folosit de către serviciile de probațiune în lucrul cu minorii condamnați la executarea unor măsuri  educative neprivative de libertate


Activități desfășurate:


- a fost elaborat, pilotat  și finalizat programul de educație civică adresat minorilor sancționați cu măsuri educative neprivative de libertate;


- au fost diseminate, în format electronic,  în serviciile de probațiune și către alți parteneri relevanți, îndrumări pentru aplicarea practică a programului de educație civică;


- au fost derulate sesiunile de formare a personalului de probațiune în vederea aplicării programului de educație civică elaborat


Activitatea 2.7 Elaborarea unui manual de practică în probațiune


Activități desfășurate:


- elaborarea capitolelor aferente Manualului de probațiune de către autori, sub coordonarea grupului de lucru constituit în acest sens;


- Manualul de probațiune a fost editat și tipărit în 1000 de exemplare, fiind diseminat ulterior serviciilor de probațiune


Activitatea 2.8 Promovarea proiectului și a beneficiilor alternativelor la închisoare


Activități desfășurate pentru furnizarea sesiunilor de formare în scopul promovării noilor prevederi legale în domeniul executării pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare, sub coordonarea serviciilor de probațiune:


- au fost organizate 18 sesiuni de formare pentru 439 de persoane (personal de probațiune și specialiști din sistemul judiciar – judecători și procurori) privind noile prevederi în materie penală.


Activități desfășurate pentru promovarea proiectului și a beneficiilor alternativelor la închisoare:


  • proiectul a fost promovat prin asigurarea vizibilității și publicității, conform Planului de Publicitate elaborat în acest scop;

  • au fost organizate 9 evenimente naționale de conștientizare pentru promovarea proiectului și a beneficiilor alternativelor la închisoare, la care au participat practicieni în domeniul juridic și alți parteneri relevanți. Evenimentele au fost organizate la: București (2), Brașov, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Focșani, Constanța, Pitești;

  • au fost elaborate, tipărite și diseminate 4.500 materiale informative (broșuri) cu privire la aspectele legislative și de organizare a sistemului de probațiune;


au fost elaborate de experții selectați în acest sens mai multe material informative pentru promovarea activității de probațiune (13 broșuri, 2 ghiduri, 7 pliante și un folder tip mapă).


Activitatea 3.1 Furnizarea unui program de mentorat pentru asistarea infractorilor de etnie romă aflați sub supraveghere


Activități desfășurate:


- activitatea de mentorat a fost derulată în 10 servicii de probațiune (București, Brașov, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Cluj, Mureș, Prahova, Satu Mare, Vrancea) prin intermediul a 20 mentori, recrutați și pregătiți în acest sens în cadrul a două sesiuni de formare;


- activitatea de mentorat s-a desfășurat pentru 20 de persoane aflate în supravegherea serviciilor de probațiune și prin punerea la dispoziție a unor materiale achiziționate din bugetul proiectului (ex: instrumente de prelucrare a lemnului, instrumente muzicale, instrumente pentru activitatea în construcții, publicații, echipament sportiv etc). De asemenea, persoanele care au participat la activitatea de mentorat au fost recompensate prin oferirea unor echipamente sportive);


- au fost traduse în limba romani materialele utilizate de serviciile de probațiune în activitatea cu persoanele supravegheate, precum și broșura cu privire la derularea activității de mentorat în serviciile de probațiune;


- au fost elaborate, tipărite și diseminate 500 exemplare ale pliantului privind derularea activității de mentorat. 


Activitatea 4.1 Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul de probațiune și a funcționării sistemului de probațiune prin asigurarea unor dotări adecvate


Activități desfășurate:


- a fost achiziționat mobilier pentru toate serviciile de probațiune și pentru structura centrală a DNP (birouri, roll box-uri, dulapuri, fișete metalice, rafturi de arhivare, cuiere etc);


- au fost achiziționate echipamente hardware și software (computere, laptopuri, ultrabook, multifuncționale, rutere, servere și licențe software);


- au fost achiziționate serviciile pentru dezvoltarea unui sistem IT de analiză a datelor și gestiunea informațiilor specifice instrumentului de evaluare SERN;


- au fost achiziționate 2 autoturisme pentru structura centrală;


- au fost achiziționate cărți de specialitate.


Au fost achiziționate și alte bunuri necesare pentru activitatea de probațiune, după cum urmează: sisteme de alarmă pentru toate serviciile de probațiune; table magnetice și flipchart pentru toate serviciile de probațiune; videoproiectoare și ecrane de proiecție; aparat foto; casetă luminoasă pentru sediul DNP; camere video și trepied; reportofoane; cabină de traducere; mochetă; coșuri de gunoi; oglindă, fierbător, boiler electric, frigidere, cuptor cu microunde, cafetieră și espresor; jaluzele pentru sediul DNP și SP Botoșani;lămpi fluorescente;butuci și chei;amortizoare pentru uși;scară și liză pentru transport documente.


Tot în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă pentru personalul de probațiune au fost renovate 9 sedii locale (Serviciile de Probațiune Arad, Caraș Severin, Bistrița Năsăud, Brașov, Botoșani, Hunedoara, Iași, Vaslui, Timiș) și sediul DNP.


Activitatea 5.1 Asigurarea managementului și coordonării proiectului


Activități desfășurate:


-  a fost întocmit și transmis Raportul de progres la două luni, pentru perioada de raportare aprilie 2014 – Februarie 2017;


- au fost derulate periodic întâlniri de management cu echipa de implementare a proiectului.Privacy Statement | Terms Of Use | Copyright 2021 by DNN Corp